Navigatie

Schaatsen koopt u het best bij de specialist. Deze weet wat er past bij welk niveau en type schaatser. U bent zeker van kwalitatief hoogwaardige schaatsen, service, garantie en bovendien worden alle schaatsen geslepen en klaar voor gebruik aan u meegegeven of opgestuurd.
 
In deze webshop vindt u een greep uit het uitgebreide assortiment schaatsen, schaatsonderdelen en schaatsaccessoires dat wij in onze winkel bij de ijsbaan aanbieden.

Voorraad en prijzen op onze website zijn te allen tijde onder voorbehoud. Onze actuele voorraad kunt u telefonisch checken via 072-5156098 of info@slikkersport.nl.

Bij Slikkersport.nl worden de bestelde producten verzonden via PostNL (met PostNL Checkout kunt u zelf kiezen wanneer) of u kunt uw (eventueel via de site betaalde) bestelling afhalen in onze winkel bij IJsbaan De Meent te Alkmaar.

Sportshop Slikker
IJsbaan De Meent
Terborchlaan 301
1816 MH  Alkmaar

KVK 37039836
BTW NL003677412B01
IBAN NL46 RABO 0129 9423 67
BIC RABONL2U

Genoemde prijzen op de website zijn aan veranderingen onderhevig en strikt onder voorbehoud.

Wij berekenen € 6,75 verzendkosten op bestellingen t/m €49,99. Op bestellingen vanaf €50,00 worden geen verzendkosten berekend. We verzenden met PostNL.

In onze webshop kunt u gebruik maken van de volgende betaalmethodes:

  • Vooraf overmaken
  • iDeal
  • PayPal

In onze winkel bij de ijsbaan kunt u contant of met pin afrekenen.

Afhankelijk van de betaalmethode die u kiest, stelt slikkersport.nl alles in werking om uw bestelling binnen maximaal 3 werkdagen bij u te bezorgen. Indien een artikel niet op voorraad is en de levertermijn van 3 dagen niet gehaald kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Met PostNL Checkout kunt u zelf uw afleverdag en tijdsvak kiezen.

Retouren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product ongebruikt met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u dit herroepingsformulier invullen en retourneren via retouren@slikkersport.nl.

Retourneren is niet mogelijk indien:
a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is, zijn deze producten niet retourneerbaar.
b. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. Die snel kunnen bederven of verouderen;
f. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Garantie
De garantieduur verschilt per fabrikant en per product. Zolang als u garantie heeft op een product, garandeert de fabrikant of importeur dat het product bij normaal gebruik goed blijft werken. Als een product kapot gaat terwijl u er nog garantie op heeft, zullen wij eerst proberen het kosteloos te repareren of geheel vervangen in overleg met de fabrikant. Als wij het defecte product niet kunnen repareren of vervangen binnen een redelijke termijn, ontvangt u het aankoopbedrag retour.

Beperkte garantie
Sommige onderdelen of producten hebben een korte garantieperiode, zoals bijvoorbeeld veters of handschoenen.

Geen garantie
Defecten veroorzaakt door normale slijtage, onheil van buitenaf (zand-, val- of vochtschade), verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud vallen niet onder de garantie.

Privacy
Slikkersport.nl behandelt alle informatie van klanten en gebruikers vertrouwelijk. De gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het bestel- en leveringsproces. Slikkersport.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan voor het leveringsproces ingeschakelde derde partijen die verplicht zijn de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien u vragen heeft over het privacy statement van Slikkersport.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar info@slikkersport.nl.

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities 
slikkersport.nl: Een webshop handelend onder de naam Sportshop Slikker, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37039836. 
Klant: Iedere bezoeker van de internetsite www.slikkersport.nl dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met slikkersport.nl in een contractuele relatie van welke aard van ook staat of komt te staan. 
Product: Het/de product(en) die door slikkersport.nl in de webwinkel wordt/worden aangeboden. 
Aanbieding: Het/de product(en) die door slikkersport.nl in de webwinkel wordt/worden aangeboden welke om wat voor reden dan ook een andere prijs hebben dan de normale prijs. 
Webwinkel: Een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zgn koop op afstand. 
Offerte: Verkoopofferte van product(en) door slikkersport.nl geformuleerd naar aanleiding van een offerteaanvraag. 
Overeenkomst: Elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand tussen slikkersport.nl en koper,die tot stand is gekomen via de webwinkel. 
Werkdagen: Alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen. 
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2: Algemeen 
2.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen slikkersport.nl en de klant waarop slikkersport.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2.2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met slikkersport.nl, voor de uitvoering waarvan door slikkersport.nl derden dienen te worden betrokken. 
2.3: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
2.4: Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomsten 
3.1: Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro\`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW). 
3.2: Offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de klant tot het doen van een aanbod. slikkersport.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
3.3: Alle offertes van slikkersport.nl hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
3.4: Een aanbod van de klant als genoemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de klant heeft de gegevens ingevoerd op het invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (\"bestelformulier\") aan slikkersport.nl via elektronische weg is verzonden en door slikkersport.nl is ontvangen. 
3.5: Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres. 
3.6: Klant en slikkersport.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van slikkersport.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs. 
3.7: Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van slikkersport.nl verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. slikkersport.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen. 
3.8: De Klant is de prijs verschuldigd die slikkersport.nl in haar orderbevestiging conform artikel 3.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door slikkersport.nl worden gecorrigeerd. 
3.9: Alle aanbiedingen op de website van slikkersport.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. slikkersport.nl behoudt zicht het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden. 
3.10: slikkersport.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.11: Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is slikkersport.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij slikkersport.nl anders aangeeft. 

Artikel 4: Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 
4.1: Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft slikkersport.nl ernaar om na ontvangst bestelling, binnen vijf (5) werkdagen te verzenden, tenzij op de website van slikkersport.nl anders is aangegeven. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. 
4.2: Wanneer een overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, niet door slikkersport.nl kan worden gerealiseerd zal slikkersport.nl de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. 
4.3: De klant heeft in geval van overschrijding van een termijn de bevoegdheid om de overeenkomst met slikkersport.nl te onbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan slikkersport.nl te melden. 
4.4: slikkersport.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
4.5: slikkersport.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en/of af te leveren. 
4.6: Indien slikkersport.nl gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan slikkersport.nl ter beschikking heeft gesteld. 
4.7: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 
4.8: Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 
4.9: Indien slikkersport.nl bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is slikkersport.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 
4.10: Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij slikkersport.nl dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren. 
4.11: Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens slikkersport.nl gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van slikkersport.nl daardoor direct of indirect ontstaan. 

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
5.1: slikkersport.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
na het sluiten van de overeenkomst slikkersport.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen; de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van slikkersport.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 
5.2: Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is slikkersport.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
5.3: Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van slikkersport.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien slikkersport.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
5.4: Indien slikkersport.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
5.5: Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht. 

Artikel 6: Overmacht 
6.1: slikkersport.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
6.2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop slikkersport.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor slikkersport.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van slikkersport.nl of van derden daaronder begrepen. slikkersport.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat slikkersport.nl zijn verbintenis had moeten nakomen. 
6.3: slikkersport.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
6.4: Voorzoveel slikkersport.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is slikkersport.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 7: Betaling / Verzendkosten 
7.1:Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal, PayPal en vooraf overmaken. 
7.1.2: Verzendkosten m.b.t. retouren: indien een bestelling geheel geretourneerd wordt, dan ontvangt u het betaalde bedrag minus de verzendkosten retour op uw rekening (de kosten van het retour zenden zijn altijd voor rekening van klant). Indien u een bestelling gedeeltelijk retourneert en het totaalbedrag komt hiermee lager uit dan € 100,00 dan worden eveneens verzendkosten ingehouden op het terug te storten bedrag. 
7.2: Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de klant, is voldaan. 
7.3: In geval van niet-tijdige betaling is slikkersport.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
7.4: Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien slikkersport.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in 
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 
7.5: Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 
8.1: Alle door slikkersport.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van slikkersport.nl totdat de klant alle verplichtingen uit de met slikkersport.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
8.2: Door slikkersport.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 8.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
8.3: De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van slikkersport.nl veilig te stellen. 
8.4: Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om slikkersport.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
8.5: Voor het geval slikkersport.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan slikkersport.nl en door slikkersport.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van slikkersport.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen. 

Artikel 9: Garanties, onderzoek en reclames 
9.1: De door slikkersport.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 
9.2: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van slikkersport.nl, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar slikkersport.nl geen invloed op kan uitoefenen. 
9.3: De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk (e-mail) aan slikkersport.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat slikkersport.nl in staat is adequaat te reageren. De klant dient slikkersport.nl in de 
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
9.4: Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 
9.5: Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
9.6: Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal slikkersport.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van slikkersport.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan slikkersport.nl te retourneren en de eigendom daarover aan slikkersport.nl te verschaffen, tenzij slikkersport.nl anders aangeeft. 
9.7: Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van slikkersport.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant. 
9.8: Garantietermijnen en voorwaarden zijn gelijk aan welke de fabrikant van het desbetreffende product hanteert en zijn alleen geldig voor de eerste eigenaar. 

Artikel 10: Herroepingsrecht 
10.1: Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met slikkersport.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
10.2: De klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. 
10.3: Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan slikkersport.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met slikkersport.nl - te sturen naar een door slikkersport.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
10.4: Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met slikkersport.nl ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal slikkersport.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat slikkersport.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. 
10.5: slikkersport.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van slikkersport.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. 
10.6: Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van slikkersport.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal slikkersport.nl de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. slikkersport.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 
11.1 In beginsel geldt voor door slikkersport.nl geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. slikkersport.nl is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen. Die aansprakelijkheid ligt bij de desbetreffende leverancier. slikkersport.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant,tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. slikkersport.nl aanvaart geen enkele 
aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzet derving. Indien slikkersport.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of gedeelte van product waaraan de schade is veroorzaakt. 
11.2: Indien slikkersport.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
11.3 slikkersport.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat slikkersport.nl is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
11.4: De aansprakelijkheid van slikkersport.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
11.5: slikkersport.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
11.6: slikkersport.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 

9 november 2015

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

© 2013 - 2017 sportshopslikker | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel